Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

S'ATORGA OFICIALMENT LA DECLARACIÓ DE FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC LOCAL DE LA C.V. AL MISTERI DELS REIS MAGS DE GATA (BOP, 26-12-2014)

S'ATORGA OFICIALMENT LA DECLARACIÓ DE FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC LOCAL DE LA C.V. AL MISTERI DELS REIS MAGS DE GATA (BOP, 26-12-2014)

Amb el tràfec d’estos dies dels nadals, havia passat per alt una publicació importantíssima per al poble de GATA. El passat divendres 26 de desembre, segon dia de nadal, es publicava oficialment al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) l’anunci, a la secció d’altres assumptes i pertanyent a la Conselleria d’Economia,Indústria, Turisme i Ocupació, l’orde per la qual s’atorga la declaració de festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana a la celebració del MISTERI DELS REIS DE GATA DE GORGOS.

Per la seua importància vos la pose completa:

"Vista la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Gata de Gorgos de data 10 de desembre de 2014, en la qual insta la declaració de festa d’interés turístic de la Comunitat Valenciana per a la celebració del Misteri dels Reis Mags de Gata de Gorgos. Després de l’estudi de la documentació que es troba en esta conselleria i vista la proposta de resolució del director general de Turisme, de data 15 de desembre de 2014, per mitjà de la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de la distinció indicada, de conformitat amb el que disposen els articles 3.1.c, 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la ComunitatValenciana, resolc:

Primer: Atorgar el títol honorífic de festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana a la celebració del Misteri dels Reis Mags de Gata de Gorgos (Alacant).

Segon: Amb data d’esta resolució, inscriure d’ofici la declaració concedida en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, Secció Primera: Festes d’Interés Turístic. Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació...El conseller d’Economia,Indústria, Turisme i Ocupació: Máximo Buch Torralva."

Com vegeu, l’oficialitat la té ja concedida la festa. Ara sols resta que el consistori ho dine a conéixer a tot el poble i als mitjans de comunicació com es mereix, ja que és una notícia molt important.

A la imatge d’arxiu dels Reis 2012, un moment de la representació del Misteri dels Reis Mags de Gata, al segon acte, el Portal de Betlem.

FONT: DOCV, 26-12-2014.

0 comentarios