Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIMARTS 27, EL PLE ORDINARI DE MAIG (a les 20 hores)

Demà dimarts 27 de maig es celebrarà el Ple ordinari de maig, el primer ordinari que presidirà la nova alcaldessa María Teresa Signes Caselles. Serà, com ja és habitual, a les 20 hores, al saló de sessions de la Casa Consistorial.

L'ordre del dia començarà pel despatx ordinari, que tindrà els següents punts: 1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l'Alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si procedeix, d'assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si procedeix, d'assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

La part CENTRAL, constarà dels següents punts: 2.1.- Moció per rebaixa de l'IVA als sectors professionals de la perruqueria i imatge personal. 2.2.- Moció proposta modificació legislació autonòmica de la tarifa aigua potable.

La part d'URBANISME, dels següents: 3.1.- Preu just finques afectades projecte d'obres UE1 sector SAU 6-VIII, parcel·la 6. 3.2.- Preu just finques afectades projecte d'obres UE1 sector SAU 6-VIII, parcel·la 7. 3.3.- Preu just finques afectades projecte d'obres UE1 sector SAU 6-VIII, parcel·la 8. 3.4.- Proposta sobre tanques publicitàries en vies públiques.

El capítol d'HISENDA, que serà el quart, comprendrà sols un punt: 4.1.- Expedient Extrajudicial de Reconeixement de Crèdits, número 3/2014. Amb proposta d'aprovació.

El de PERSONAL també d'un punt: 5.1.- Proposta per reclamar l'avançament de l'edat de jubilació dels membres dels cossos de la Policia Local.

També un punt per al sisé, CONTRACTACIÓ6.1.- Adhesió genèrica a la Central de Contractació de l'Excma. Diputació Provincial.

Igual que per al capítol seté: MEDI AMBIENT7.1.- Adhesió al conveni marc entre Generalitat i Ecoembalajes España, SA, de 10-12-2013, sistemes integrats de gestió de residus d'envasos. Amb proposta de ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'abril de 2014.

Acabarà el plenari amb els assumptes d'urgència i precs i preguntes.

FONT: Ajuntament de Gata, Gabinet de Premsa.

0 comentarios