Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DIMARTS 28, PRIMER PLENARI ORDINARI DE L’ANY 2014

DIMARTS 28, PRIMER PLENARI ORDINARI DE L’ANY 2014

L’Ajuntament de Gata de Gorgos celebrarà la primera sessió ordinària dimarts 28 de gener (últim dimarts de mes impar), a les 20 hores. L’orde del dia serà el següent:

1.- DESPATX ORDINARI. Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. Dacions de comptes: de decrets de l’Alcaldia, d’assumptes econòmics, d’assumptes judicials i d’altres assumptes.

2.-CENTRAL: 2.1.- Estatuts del Consorci de Bombers. Amb proposta de modificació. 2.2.- Moció per a sol·licitar la retirada de l’avant projecte de llei dels drets del concebut i de la dona embarassada.

3.- URBANISME.- 3.1.- Reinici del procediment revisió d’ofici parcel·la 58 del Projecte de Reparcel·lació Sector UE SAU6-VIII.

4.- MEDI AMBIENT: 4.1.- Moció perquè el Consorci de Residus aprove una taxa específica per als ajuntaments que entreguen el fem separadament, per un costat matèria orgànica i per un altre la resta de materials.

5.-HISENDA: 5.1.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/14. Amb proposta d’aprovació.

6.- SANITAT: 6.1.- Demanda compensació econòmica a les Comunitats de les despeses sanitàries i adoptar mesures.

Com ja és habitual tancarà el plenari, els punts següents: 7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 8.- PRECS I PREGUNTES.

Després de l’últim punt, si ho estima oportú la presidència (l’alcaldessa) podrà parlar el públic que estiga a la sala de sessions.

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata de Gorgos.

0 comentarios