Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI ES PUBLICA AL DOCV LES AJUDES A EMISSORES DE PROTECCIÓ CIVIL, ENTRE ELLES A GATA

També el BOP publica sobre les obres de finalització del SAU 6-VIII (Gata Residencial)

Dos informacions oficials. La primera del DOCV sobre Protecció Civil; la segona del BOP sobre les obres de finalització del SAU 6-VIII de Gata.
De la Conselleria de Governació i Justícia, es publica hui dia 11, dimecres, la RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2013, del conseller de Governació i Justícia, per la qual s’adjudiquen les ajudes públiques de lliurament d’emissores de ràdio digital de la Xarxa Comdes, destinades a les agrupacions locals de voluntaris de protecció civil dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Entre les sol·licituds estimades i a les quals se’ls concedix l’ajuda està l’Ajuntament de Gata de Gorgos.
 
Per altra part, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) també publica hui un edicte, pel qual al haver-se intentat reiteradament la notificació a la mercantil JUBESA 2000, S.L., i resultant infructuós, es notifica la resolució firmada per l’Alcaldessa-Presidenta, ja que ha adquirit fermesa administrativa l’acord de 28 de maig de 2013, de Ple, sobre declaració de necessitat d’ocupació de les parcel·les afectades per l’execució de les obres de finalització de les d’urbanització de la Unitat d’Execució Única del SAU –6-VIII de les Normes Subsidiàries i, vist que s’ha iniciat la peça separada del justpreu de les parcel·les afectades.
Atès allò que disposen el articles 25 i 26 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, i resta de normes que els despleguen, l’Alcaldessa ha resolt iniciar un termini de quinze dies, comptadors des de la recepció de la notificació d’aquesta Resolució, per intentar obtenir un justpreu de comú acord. Finalitzat el termini referit en el dispositiu anterior, i si no s’arribara un acord en el justpreu, s’iniciarà un altre termini de vint dies per a que els interessats presenten full d’apreuament. Notificar als interessats, advertint que aquest acte no es definitiu i no cap recurs.».
El que es comunica a JUBESA 2000, SL., perquè en prengue coneixement i efectes oportuns, significant-li, advertint que la present Resolució, en ser un acte de tràmit, no és susceptible de recurs independent, sense perjudici de la seva impugnació al costat de la Resolució de l’expedient, si s’escau.

FONTS: DOCV i BOP dia 11-12-2013.

 

0 comentarios