El pròxim dimarts, Dimarts Sant, l'Ajuntament de Gata celebrarà ple ordinari corresponent a març (últim dimarts de mes impar). Serà a les 20 hores, dimarts 26.

El plenari té el següent orde del dia: 1.- DESPATX ORDINARI: 1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l'Alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si procedeix, d'assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si procedeix, d'assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- URBANISME: 2.1.- FINALITZACIÓ OBRES D'URBANITZACIÓ SECTOR 6-VIII. PREUS CONTRADICTORIS. Amb proposta de ratificació acord Junta de Govern Local de 15-02-2013.

3.- HISENDA: 3.1.- PLA DE SANEJAMENT 2012-2014. Amb proposta de deixar sense efecte. 3.2.- ACTUACIÓ INSPECTORS D'HISENDA PER INVESTIGAR PATRIMONI I INGRESSOS CASOS DE SOBRESOUS EN CÀRRECS PÚBLICS. 3.3.- PETICIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ DE LES OBLIGACIONS DE LA GENERALITAT.

4.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

FONT: Gabinet de Premsa, Ajuntament de Gata.