Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE GATA: 4.822.810,74 € (BOP)

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE GATA: 4.822.810,74 € (BOP)

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui divendres dia 8 de març de 2013 l’anuncia de l’arpovació definitiva del Pressupost General Municipal de Gata de Gorgos. Donat que no s’han produït reclamacions contra l’acord inicial aprovatori i compressiu i Bases d’Execució, durant el termini d’exposició al públic, s’esdevé definitiu.

Es fa públic el RESUM DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, que teniu dalt en un muntatge.

Cal destacar que les despeses de personal i autoritats pujen a 2.178.792,31 euros, distribuïts en 1.746.738,55 euros per a l’Ajuntament i 432.053,76 euros per a l’empresa municipal SOLGATA. Les despeses de béns corrents pujen a 1.981.601,84 €, mentre que les despeses financeres són en total: 175.745,75 €. Les transferències corrents tenen una despesa de 140.346,39 €. Les inversiones reals són de 35.726,71 € i no es pressuposta per a transferències de capital ni per actius financers. Finalment els passius financers pujen a 290.271,70 €. Tot això fa unes despeses finals de 4.170.757,89 euros per a l’Ajuntament i 836.784,41 € per a SOLGATA, amb uns ajustes de 205.057,60 €, que donen com a total: 4.802.484,70 €.

 

Pel que fa a ingresos, els impostos directos pujaran a 1.938.941,72 € i els indirectes 24.077,42 €. De taxes i altres ingresos es pensa recaudar: 1.517.567,36 € i de transferències corrents: 1.309.224,24 €. Els ingresos patrimonials pujen a 33.000 euros. En total, 4.822.810,74 euros d’ingresos.

Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció Contencios-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes que assenyala la llei.

FONT: BOP Alacant, 8-3-2013.

 

0 comentarios