Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI AL BOP: Aprovació definitiva del Reglament del servei de prèstecs per a dependents.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui divendres 28 de gener un edicte, en el qual diu que resta automàticament elevat a definitiu l’acord plenari inicial de data 30-11-2010, el qual aprovava aquest Reglament.
Es recorda al BOP tot el reglament, del qual faig un extracte:

Article 1.- FINALITAT.
Es pretén regular el servei temporal d’ajudes d’aparells i suport tècnic, gestionat pel departament de Serveis Social de Base de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, destinat a afavorir l’autonomia personal i l’accessibilitat en el desenvolupament de les activitats diàries de les persones dependents.

Article 2.- CONCEPTE.
El fons d’ajudes tècniques es troba integrat per un conjunt d’útils i elements mecànics destinats a facilitar el cuidat, mobilitat i transferència d’usuaris dependents, contribuint així a millorar la seua qualitat de vida.

Article 3.- TIPOLOGIA D’AJUDES DISPONIBLES.
A. Ajudes per a la mobilitat.
- Cadira de rodes.
- Grua plegable alumini de suspensió i arnés.
- Grua de suspensió i arnés.
B. Altres ajudes.
- Matalaf antiescares aire c/compressor regulable.
- Coixí antiescares ferradura.
- Llits articulats.
- Cadires de bany.
- Cinturons d’imants.
- Altres no contemplades.

Article 4.- BENEFICIARIS.
Podran ser beneficiaris d’este Servici els que complesquen els següents quatre requisits:
1) Persones empadronades en el municipi de Gata de Gorgos, des de com a mínim un any.
2) Persones que presenten (o que al menys hagen iniciat els tràmits de sol·licitud) una situació de dependència en algun dels seus graus, segons l’escala de valoració de la dependència vigent en el moment actual, i per això, requerisquen un suport especial per a la permanència en el seu medi habitual.
3) No disposar de recursos econòmics suficients per a l’adquisició d’estos
recolzaments tècnics.
4) L’existència d’una persona responsable del correcte ús de les ajudes tècniques que li són prestades.

Article 5.- PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD.
Les persones interessades en este servici hauran d’emplenar una sol·licitud i presentar-la en el Registre General de l’Ajuntament...La cessió començara sempre el dia 1 del mes.

Article 6.- VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Davant d’una sol·licitud, i per a la resolució de pròrrogues, es valorarà:
- Existència de personal del servei d’Ajuda a Domicili.
- Major necessitat l’Ajuda Tècnica sol·licitada en relació a la situació de dependència.
- Grau de dependència.
- Recursos econòmics de la personal sol·licitant.

Article 7.- QUANTIES.
Quanties semestrals a pagar segons la tipologia de les ajudes tècniques:
- Grua elèctrica: 50 €.
- Llit articulat elèctric: 50 €.
- Baranes abatibles ancoratge: 20 €.
- Cadira rodes fixa inodor: 20 €.
- Seient giratori banyera: 15 €.
- Agafador entrada i eixida banyera: 10 €.
- Cadira dutxa plegable: 15 €.
- Respatler llit ajustable: 10 €.
- Safata llava caps: 10 €.
- Taula auxiliar clàssica: 10 €.
- Matalaf antiescares aire: 25 €.
- Ajuda posa calces:10 €.
- Seient elevador inodor: 10 €.
- Coixí antiescares ferradura: 10 €.
- Botes borreguet: 10 €.
- Caminador rollator polivalent: 15 €.
- Cobriment d’escaioles cama o braç: 5 €.
- Ionitzador humidificador ultrasònic: 20 €.
- Pedalier ejercitador: 10 €.
- Seient elevador inodor braços: 15 €.
- Llava caps unflables: 10 €.
- Llençol transfe.: 15 €.
- Trapezi potencia: 20 €.
- Muletes: 5 €.

Article 8.- PAUTES QUE S’HA DE SEGUIR EL PERSONAL MUNICIPAL EN EL MOMENT DEL LLIURAMENT I DEVOLUCIÓ DELS ARTICLES:
En el moment de la devolució de les ajudes per a la mobilitat i accessibilitat prestades, es procedirà a realitzar una prova tècnica en presència de la persona interessada, a fi de verificar el seu bon estat de funcionament, així les condicions higièniques. La mateixa prova es realitzarà amb anterioritat a la deixada del material a nou beneficiari. L’Ajuntament de Gata de Gorgos realitzarà el trasllat dels articles.

Article 9.- OBLIGACIONS DELS USUARIS D’ESTE SERVICI:
Els usuaris beneficiaris del Servici de préstec de suports i ajudes tècniques es comprometen al següent:
- Acceptar les condicions, signant l’oportú document.
- Vetlar pel bon funcionament de l’article.
- Tornar l’article en perfecte estat de funcionament el dia que acabe el servici.
- Tornar l’article, en el cas que ho requerisquen els Serveis Socials de Base.
- Degut a un ús indegut de l’aparell per part de l’usuari, l’Ajuntament podrà reclamar l’assumpció del cost de la reparació de l’article si no puga ser reparat, o si és el cas assumir el cost de substitució.

Article 10.- FET IMPOSABLE.
Constituïx el fet imposable les activitats descrites en esta Ordenança.

Article 11.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL SERVICI.
El servici d’estes ajudes s’extingirà el dia que complisca el termini
atorgat per a l’ús de tal servici, o per requeriment del Servici Social de Base.

Article 12.- PENALITZACIONS I SANCIONS.
En el cas que l’article es deteriorara per un ús inadequat, l’interessat haurà d’abonar el cost de la reparació, o si és el cas el cost de la substitució de l’article si no poguera ser reparat.

Article 13.- BAREM PER A LA SOL·LICITUD.
Es valorarà:
1.- Ser usuari del Servici d’Ajuda a Domicili Municipal d’este Ajuntament
(5 punts).
2.- Nivell de dependència (2 punts per cada nivell, fins un màxim de 6).
3.- Criteris socials i familiars: Fins 4 punts.
4.- Criteris econòmics: Fins 4 punts.

Article 14.- SOL·LICITUD.
Es faculta al departament de serveis socials per a redactar qualsevol document necessari.

FONT: B.O.P., 28-1-2011.

 

 

0 comentarios