Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

APROVACIÓ DEFINITIVA EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2010 (BOP)

Un nou anunci al Butlletí Oficial de la Província relacionat amg GATA. Hui divendres 23 d´abril publica el BOP nº 75 el següent edicte:

En compliment de l´article 169.1 per remissió del 177.2 del real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refundit de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al no haver-se presentat al·legacions durant el termini d´exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l´Acord plenari de l´aprovacio inicial de l´Ajuntament de Gata de Gorgos, adoptat en data 15 de març de 2010, sobre l´expedient de modificació de crèdits número 2/2010 del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec a baixes de crèdits d´altres aplicacions, que es fa públic resumit per capítols:

PRESSUPOST DE DESPESES:

CAPÍTOL      DESCRIPCIÓ             CONSIGN. INICIAL  CONSIGN. DEFIN.

    II      DESPESES BÉNS CTES/SERV.  2.080.769,15 €     2.092.769,15 €

    IV    TRANSFERÈNCIES CORRENTS    457.892,57 €        445.892,57 €

0 comentarios