L’Alcaldia ha convocat sessió extraordinària del Pleno a la Casa Consistorial, per al dilluns 2 de novembre de 2015 a les 20:00 hores. Es motiva la necessitat de que els organismes competents adopten les mesures escaients a la major brevetat així com la peremptorietat dels terminis legals de publicació d’acords i entrada en vigor abans que finalitze l’any.

L’Orde del dia afecta al següents departaments:

1.- BENESTAR SOCIAL, amb tres mocions: 1.1.- DECLARAR AL POBLE DE GATA DE GORGOS CONTRARI ALS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS D’HABITATGES DE PRIMERA RESIDENCIA PER A UNITATS FAMILIARS, i 1.2.- SOL·LICITAR A LA CONSELLERA DE SANITAT LA INTEGRACIÓ DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE DÉNIA EN EL SISTEMA VALENCIÀ DE SALUT AMB LA FORMA JURÍDICA DE DEPARTAMENT DE GESTIÓ PÚBLICA. 1.3.- ADHESIÓ A LA MARXA ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.

2.- HISENDA, que té dos punts: 2.1.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 16/2015. AMB PROPOSTA D’APROVACIÓ, i 2.2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI). AMB PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL.

FONT: Ajuntament de Gata.