Hui, dia 24 de desembre de 2014, es publica al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), l'anunci sobre ordenació del territori i urbanisme, referent a la Informació pública de la modificació puntual número 21 de les normes subsidàries de planejament, de l'ajuntament de Gata de Gorgos.

Diu textualment l'anunci:

"L’Acord plenari de data 25 de novembre de 2014 ha aprovat sotmetre a informació pública, per un període de 45 dies hàbils a comptar desde la seua inserció al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, anunciant-lo en el mateix DOCV i en un diari no oficial d’àmplia difusió en esta localitat, la modificació puntual número 21 de les normes subsidiàriesde planejament de Gata de Gorgos, perquè les persones interessades puguen examinar-lo i formular les al·legacions, els suggeriments i lesreclamacions que estimen oportunes, d’acord amb el que estableix laLlei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori,urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (article 57.a en relacióamb el 53.2), i a tal efecte es publica este anunci. L’expedient està a disposició dels ciutadans en la Secretaria del’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, i en la web municipal‹www.gatadegorgos.org›.

FONT: DOCV dia 24/12/2014.