Es publica hui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació definitiva de lacord plenari del passat 17 de decembre de 2013, de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de REGLAMENT D’HONORS I DE DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS...en els termes en què figura en l’expedient i amb la redacció que a continuació s’arreplega:

 1.- A l’article 2, s’afegirà la següent distinció honorífica: - Alcalde/ssa Honorari/a.

2.- El contingut de l’article 10 s’afegeix al final de l’article 9, quedant: «Article 9: Les mencions honorífiques es poden concedir a les persones físiques o jurídiques, institucions i entitats gateres que durant l’any hagen destacat en qualsevol àmbit de la vida del municipi. La menció ha de consistir en una placa acreditativa d’aquesta distinció amb la següent llegenda: "L’Ajuntament de Gata de Gorgos, interpretant el sentiment del veïnat, concedeix la MENCIÓ HONORÍFICA MUNICIPAL a … en reconeixement públic per la seva destacada activitat durant l’any, i de forma especial per …Gata de Gorgos, … d … de …

3.- L’article 10 quedarà redactat de la següent forma: «Article 10.- Alcalde Honorari de la Corporació: Els nomenaments d’Alcalde Honorari o Alcaldessa Honorària podran recaure en persones tant nacionals com a estrangeres, que tindran un caràcter honorífic i no atorgaran, en cap cas, potestats per intervindre en la vida administrativa ni al govern del municipi. Esta distinció només es podrà atorgar a una persona física (fins i tot a títol pòstum) i ho ostentarà aquella que preste o haja prestat serveis singulars a Gata de Gorgos, encara que no mantinga amb el Municipi una especial relació de naixement, residència o una altra similar. Per concedir els honors i distincions a persones estrangeres, es tindrà en compte l’assenyalat en l’article 190 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

FONT: Ajuntament de Gata. BOP, 14-2-2014.