El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui dos anuncis sobre dos suplements de crèdit de l'Ajuntament de Gata. S'aproven definitivament, al no presentar-se al·egacions durant el termini d’exposició al públic i queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari d’aprovació inicial de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, adoptat en data 28 de maig de 2013, de l’expedient REC 3/2013 sobre concessió de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. En el pressupost de despeses, capítol de despeses corrents bens i serveis, la consignació inicial és de 2.458.953,65 euros i es fa un suplement de 82.941,79 euros, resultant la consignació de 2.541.895,44 euros.

L'altre anunci és semblant, amb l'expedient 7/2013, també sobre concessió de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. En inversions reals la consignació és de 1.206.405,88 euros i el suplement de crèdit puja a 8.432,57, per tant el resultat definitiu és de 1.214.838,45 euros.

FONT: BOP 28-6-2013.