20130604212029-fontriu4.jpg

Seguint amb la ja llarga argumentació que està portant aquest tema, perquè és complexe i perquè porta camí de ser-ho, còpie de la xarxa facebook la III part de LA FONT DEL RIU, que publica JAUME COSTA I CASELLES.

Ací teniu íntegre tot el relat que ell conta i que serveix d'entrada a la última part que en un altre capítol arribarà també de la mà d'ell:

"Davant la informació que ens ha fet arribar Alberto mitjançant Miguel Vives de que la Font del Riu poguera estar a la caseta dels Sencios a vora riu, que també es possible, anem veure si som capaços de analitzar les teories al respecte.

Trobe que és important recordar el que diu la Visura de 1662: “ “Se conferi la dita Visura general per a fitar lo dit camí al mateix riu de Gata, en front de una font que yà dins lo mateix riu, la qual se diu la Font del Riu, y en front de aquella en lo marge del riu i ya dos penascos grans y estàn en la part del riu que a hon parteix la dita Ciutat termes ab lo dit lloc de Gata; y, essent en dit puesto,, es posaren dos fites en lo dit camí, ço és, una a mà dreta y altra a mà squerra, tot en terra xara, y la de la mà squerre esta en la falda de un tossalet, avent-hi de fita a fita vint pams de amplaria”
...
Y continua: “Y, seguint dit camí girant a la volta de Xabea, a 300 passes de les us dites fites se arribà prop lo riu en terra de Luis Andrada se troba una fita vella, que fa rahó a dit camí, a la part de mà dreta, y a l’altra part no es trobà fita y se’n possà una en terra del dit, dalt un marge y prop de un garrofer jove, havent-hi de fita a fita vint pams de amplària.

Y proseguint, a 30 passes se encontrà en lo riu y, arribant a d’aquell girant a volta de Xàbea a 233 passes de les desús dites fites se encontra hon emboca dit camí a la altra part del riu....”

Per tant, tot pot ser, la proposta de Paco Monfort, es versemblant, encara que trobe que en la Visura esta parlant-se d’un altre camí que travessa el riu mes avant i no tan a prop de la Font, possiblement per on el travessa ara, on esta la depuradora, més o menys, o tal vegada abans.

La proposta d’Alberto, te a favor que es informació de la seua avia, i a més a més, com diu la Visura, estan en la part on parteix la Ciutat (Dénia) termes amb lo dit lloc de Gata. Sent ben prop de la Caseta dels Sencios, on actualment parteix el terme de Dènia, i també hi ha penyes al riu. La qual cosa també fa que siga versemblant. Però allí sempre, actualment, hem dit Ecles Baixos i no Font del Riu, encara que, pot ser abans, era tot Font del Riu per la seua proximitat. Respecte als “penyascos” que senyala Alberto en la seua foto, pense, no son significatius, pues eixa part del riu es tot una penya. Deurien ser unes penyes mes reixides, pense jo. Un altra qüestió es situar la caseta del Sencios o el camí que passa pel costat a la “falda d’un tossalet”, com diu la Visura; podria ser?.

Per la seua part, Miguel Vives, ens arreplega testimonis, que situen la Font en uns garrofers propietat de la família dels propietaris de l’Estanc del carrer Andraes (Dr. Gómez Ferrer), que es trobava, més o menys on comença el Pont Nou al carrer de Lepant.

Per tal de no fer ho tant llarg, deixaré la meua teoria per un altre capítol."

Les tres fotografies de la composició mostren el lloc on podria estar la font, per baix de la caseta de Juanito "Sensio". Alberto Cardona Pedro va baixar la que senyala en una fletxa del google, les altres dos són de Jaume Costa.

FONT: Text de Jaume Costa / Fotos: mapa de Google i J. C.