Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

MARÍA TERESA SIGNES CASELLES, ALCALDESSA EN FUNCIONS DE GATA, FINS EL DIA 17

MARÍA TERESA SIGNES CASELLES, ALCALDESSA EN FUNCIONS DE GATA, FINS EL DIA 17

Molt es parla pel poble d’aquesta sustitució. Hui ho publica el Butlletí Oficial de la Província (BOP), la delegació que va començar el passat dia 1 de març i conclou dilluns dia 17.  La Resolució es va aprovar per l’Alcaldessa el passat 28 de febrer. El Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com el Reglament Orgànic Municipal, ho contemplen. "Correspon a la Primer Tinent d’Alcalde, sustituir en la totalitat de les seus funcions a l’Alcalde, en els casos d’ausència, enfermetat o impediment que impossibilite a aquest òrgan per a l’exercici de les seues atribucions.

L’alcaldessa -en la delegació- posà textualment: "considerant que m’assistixen motius dels citats" que impedirien l’exercici de l’Alcaldia del Municipi als pròxims 15 dies"...delega en "Dª Mª. Teresa Signes Caselles, Primer Tinent d’Alcalde...durant el període de l’1 al 17 de març per impediment de l’Alcaldessa d’exercir-les (les funcions) personalment".

 

La delegació comprén les facultats de direcció i de gestió, així com la de resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes administratius que afecten a tercers. L’òrgan delegat ha d’informar a esta Alcaldia, a posteriori, i, en tot cas, quan se li requerisca, de la gestió realitzada...

Al punt cinqué de la resolució indicava que serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, donant-se compte del seu contingut al Ple de la Corporació en la primera sessió que este celebre. Serà el plenari de març -últim dimarts de mes impar- el pròxim 25 de març.

Per altra part, es publica un edicte -que el signa ja l’alcaldessa en funcions- que fa referència a diversos expedients d’infracció d’ordenances municipals, donada que ha resultat infructuosa la notificació. Les infraccions són: per Venda no Sedentària en la via pública (4). Per infracció a la Ordenança de Règim Interior del Municipi. Per infracció al Reglament Municipal Regulador de la Tinència i Protecció d’Animals i per una infracció a la Ordenança reguladora de la Neteja i Gestió dels Residus Solids.

A la imatge, les dos munícips, Ana Mari Soler i Mayte Signes.

FONT: BOP de hui divendres 14-3-2014.

 

0 comentarios