Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA I DEL IBI

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat l’anunci de que queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de l’Ajuntament de Gata de Gorgos de 24 de setembre de 2013, sobre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA. El canvi està a la lletra «g) Quota fixa de manteniment i conservació de comptadors: 3 €,al trimestre.»

Ja vaig explicar en el seu dia (a l’endemà del plenari) que la quota ve donada per que hi ha que anar canviant els comptadors obsolets i inservibles per uns nous i amb aquesta quota entre tots amortitzarem tot.

També es publica l’altre anunci, per el que queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de l’Ajuntament de Gata de Gorgos de 24 de setembre de 2013, sobre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)...amb les modificacions que es recullen a continuació: Primer.- En quant a l’article 4t. «Bonificacions», on diu «Bonificacions Obligatòries .../...», dirà: «A) Bonificacions Obligatòries .../...». En quant a l’article 4t. «Bonificacions», on diu «Bonificacions Potestatives .../...», dirà: «B) Bonificacions Potestatives .../...». Segon.- Afegir dins de l’apartat «B) Bonificacions potestatives, impostes per ordenança fiscal», el subapartat tercer que literalment s’expressa: «3.- Tindran dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen tal declaració.

Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres. L’Ajuntament de Gata de Gorgos, quan acorde bonificar aquest impost tindrà en compte la vinculació social, cultural, històric artística o de foment del treball de l’activitat econòmica de l’immoble a bonificar i es demanarà un vincle important i social amb el municipi.

Aquesta declaració d’especial interès que marca la llei haurà de quedar degudament acreditada mitjançant informe de la regidoria corresponent, amb posterior dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda.»

Tercer.- Modificar el darrer paràgraf de l’article quart «Bonificacions», on diu:«Criteris per a l’acumulació de bonificacions: …/...) dirà: «C) Criteris per a l’acumulació de bonificacions: …/...).

FONT: BOP dia 20-11-2013.

 

0 comentarios