Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA ALGUNS CANVIS DE DELEGACIONS A L'EQUIP DE GOVERN DE GATA

Hui divendres 2 d'agost publica el Butlletí Oficial de la Província un edicte de l'alcaldessa de Gata, pel qual es canvien algunes delegacions a l'equip de govern municipal. La resolució assigna les delegacions genèriques,amb facultats de direcció i gestió dels serveis corresponents, revocant qualsevol delegació d’aquestes àrees efectuada amb anterioritat, i amb efectes de la data del plenari passat, 16 de juliol de 2013, en que es va fer públic i acceptat pels interessats:

Regidora Dª MARÍA ROSA SIMÓ PEDRÓS: SANITAT (Direcció i Gestió)

Regidor D. JUAN B. PEDRÓS TALENS: FESTES (Direcció i Gestió)

Regidora Dª SALVADORA CASELLES PEDRO: ESPORTS (Direcció i Gestió).

Òbviament, estos regidors mantenen les regidories assignades anteriorment, a les que s'afegixen aquestes.

Pou a Gata Residencial

Per altra part, el mateix BOP publica una resolució de l'alcaldessa, que diu: "El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2008, acordà acceptar la cessió realitzada per l’Agent Urbanitzador, de la Unitat d’Execució SAU 6-VIIIde les Normes Subsidiàries de Planejament de Gata deGorgos, de la realització, entre altres, de les prestacions de determinació de les obres pendents d’execució i la seua execució.

Vist que: Primer.- El 9 de juliol de 2008, mitjançant acta atorgada,entre altres, per l’Ajuntament i l’Agent Urbanitzador queda autoritzada la Administració actuant per accedir al sòl qualificat pel planejament como de domini públic.

Segon.- Per a la comprovació de l’estat de la xarxa desubministrament d’aigua per a reg, és necessari accedir a la construcció ubicada sobre el sòl corresponent a la finca 58 del projecte de reparcel·lació, per què dins de la mateixa es troba el pou.

Tercer.- Per a accedir a l’edificació és necessari disposar de mecanisme d’obertura del qual l’Ajuntament no disposa. Atès que allò que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment AdministratiuComú, en lo referent a la execució subsidiària...es requerix a la mercantil JUBESA 2000, S.L.per que facilite l’accés al pou esmentat o entregue elmecanisme d’obertura, personant-se en les oficines municipals en horari d’atenció al públic, dins dels cinc dies feiners següent a la notificació d’aquesta Resolució.

SEGON.- Apercebre a la interessada que de no atendre aquest requeriment, es procedirà a l’execució subsidiària.

L’execució d’esta Resolució no por ajornar-se més, per què les obres de finalització de les d’urbanització estant ultimant-se.

FONT: BOP dia 2-8-2013.

0 comentarios