Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

PRIMER PLENARI DE LA LEGISLATURA: 2011-2015 ( i II ): Quantitats per assistir a sessions; dedicació exclusiva; Junta de Govern Municipal; delegacions dels regidors

Continue amb l’explicació del ple extraordinari del passat dimarts, el primer de la legislatura 2011-2015, després de tres dies plens de notícies al respecte del punt de l’assignació del sou de l’alcadessa, que han estat publicades a la premsa per tot arreu.

Vaig deixar dimecres dia 22 la part primera del plenari al punt 5é que explicava com resultava la Mesa de Contractació. Continue amb els 11 punts de l’orde del dia.

6) Nomenament de representants municipals en òrgans de representació corporativa. Amb proposta d’aprovació.

Aquest punt es deixà sobre la taula.

7) Determinació de les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d’indemnitzacions per assistència a sessions. Amb proposta d’aprovació.

Es va determinar la quantitat que percebran els corporatius per assistència a les sessions plenàries que serà de 100 €, 35 per assistència a la comissió de govern, i de 35 € per assistència a la comissió informativa, també aprovat per esmena presentada amb 7 vots a favor del PSOE i BLOC i 6 en contra del PP que proposava continuar de la mateixa manera que fins ara.

8) Determinació de membres corporatius que exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva i determinació de les seues retribucions. Amb proposta d’aprovació.

Pel que fa a la retribució de l’Alcaldessa (dedicació exclusiva), malgrat que l’oposició presentà una esmena a la proposta de l’equip de Govern, aquest punt es decidí deixar-lo damunt la taula per arribar a un consens, el mateix que passà amb els nomenaments de representants municipals en òrgans de representació corporativa que també es quedà damunt la taula per estudiar-ho millor.

Aquest punt és el que desencadenà que l’alcaldessa anara a puntar-se a l’atur, com ja vaig dir en altre comentari.

9) Nomenament de membres de la Juna de Govern Municipal i delegacions de l’Alcaldia en el referit òrgan municipal. Per a coneixement del Ple.

10) Nomenament de tinents d’alcalde. Per a coneixement del Ple.

Respecte a les tinences d’Alcaldia: MAITE SIGNES CASELLES serà la 1ra Tinent d’Alcalde. JOSÉ GUILLERMO CHOLBI SART el 2n. MARÍA ROSA SIMÓ PEDRÓS la 3ra i JUAN BERNARDO PEDRÓS TALÉNS, el 4t Tinent d’Alcalde.

11) Delegacions genèriques de l’Alcaldia. Per a coneixement del Ple.

ALCALDESSA, ANA MARÍA SOLER OLIVER: Serveis Municipals, Personal i Parcs i Jardins.

MAITE SIGNES CASELLES: Urbanisme (Planejament, gestió, execució i obres públiques) i  Benestar Social.

JOSÉ GUILLERMO CHOLBI SART: Economia i Hisenda, Foment i Desenvolupament Local (Turisme, Agricultura, Comerç, CREAMA, Industria).

MARÍA ROSA SIMÓ PEDRÓS: Festes, Esports i Governació (Policia, Protecció Civil, Trànsit).

JUAN BERNARDO PEDRÓS TALENS: Educació, Cultura, Residents i Joventut.

SALVADORA CASELLES PEDRO: Participació Ciutadana, Sanitat i Medi Ambient (Energies Renovables, Noves tecnologies)

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata. 

2 comentarios

CRONISTA DE GATA -

Ho sent molt "Indignada":
NO puc explicar-t'ho perquè com veuràs al final de l'article pose: "FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata". Molts dels paràgrafs estan extrets, i este és un d'ells, del que posa la nota de premsa que es remet als mitjans de comunicació. No s'explica al punt del de l'orde del dia molt es cobrava fins ara. Jo no se molt estava cobrant-se. Per tant, si tu ho saps podries indicar-ho i així la gent ho sap i pot comparar.
GRÀCIES per la teua puntualització.

Indignada -

Ens pots explicar en el punt 7, quan dius "de la mateixa manera que fins ara" quina manera era, es a dir, quines quantitats estaven cobrant fins ara. Només es perquè la gent puga saber si ara li resultarà al poble més econòmic o no. Es interessant que la gent ho sapiga, no creus?