Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATERS DESTACATS: Joan Baptista Servera i Signes, bisbe del segle XVIII ( Capítol IV i últim )

GATERS DESTACATS: Joan Baptista Servera i Signes, bisbe del segle XVIII ( Capítol IV i últim )

Arribe a la fi de l’extensa biografia d’aquest fill il·lustre de Gata, el Bisbe Servera. Altres vegades tornaré a parlar d’ell, dels seus biògrafs i dels llibres que parlen d’ell. Però per ara deixarem en aquesta sèrie al Bisbe, perquè hi ha altres personatges, fills de Gata, que ens esperen.

(Continuació des del Capítol III...)

Mort del prelat de Cádiz:

Les cròniques diuen que en la nit de l´Epifania del 6 de gener de 1782 rebé els Sants Sagraments. Se li aplicaren totes les indulgències. Es va fer llegir els salms penitencials, exhortava als seus nebots i domèstics a voler-se.

Morí el 12 de gener de 1782, a la 1:30 hores de la matinada, celebrant-se el funeral i soterrar amb el ceremonial de costum a la catedral Vella de Santa Creu i depositant-se les seves restes en la seva Capella de les Relíquies. Les restes del bisbe Servera es troben actualment a la Catedral Nova.

El Dean i Cabilde celebrà en la Santa Església Catedral de Cadis el dia 28 de febrer una “Oración fúnebre que en las solemnes exequias...a la amable memoria de su Illmo. Prelado el Señor Don Fr. Juan Baptista Servera (que de Dios goce)”, a càrrec del Dr. Cayetano María de Huarte y Briviesca, Prebendat de la Catedral y Examinador Sinodial del seu episcopat.

La Germandat de la Santa Charidad celebrà també per l´ànima del prelat difunt solemnes exèquies en la seua església de l´Hospici, el dia 17 d´abril de 1782, amb “Elogio fúnebre” a càrrec d´En Nicolás Madera i Mora.

El poble de Gata a l´època del bisbe Servera:

En la història, el poble de Gata pertanyia en 1735 a la Jurisdicció alfonsina del Conde d´Alcúdia. En 1773, Gata era poble de la Governació de Dénia.

Pel que respecta a la demografia, el bisbe Servera tenia 6 anys, es a dir, en 1713, quan Gata tenia 100 veïns; a l´any següent, 1714, hi havia 110 veïns.

Quan Frai Joan Baptista comença la tasca de Definidor General de l´ordre franciscana (1762) es produeix a les platges de Dénia un fet molt important per la vida religiosa dels gaters. Mosén Vicent Mulet troba la imatge del Crist del Calvari, el que seria el volgut patró de Gata. Aquest any comença a construir-se l´ermita del Tossalet i a l´any següent ja es posa la imatge al seu camarí, la posa el mateix Pare Mulet.

En 1768, quan Servera es nomenat bisbe de Canàries, Gata té 996 habitants. Dos anys més tard, mentre continuava el seu episcopat a les illes, es celebra el 25 de febrer la primera missa a l´ermita del Crist i el 22 de novembre morí a Dénia, el Pare Antoni Vicent Mulet i Monfort, que va trobar i donar al Crist.

Quan va nàixer Frai Joan Baptista (1707) estava regint els destins de la parroquia de Sant Miquel Arcángel de Gata, Mosén Gregori Gisbert (el rector número 11 des de la creació del Curato per mitjà de Felip III, amb llicència del papa Gregori XIII, en 1574). A la partida de bateig diu: yo Fray Guillem Gisbert”. Gisbert estigué de rector des del 13 de gener de 1692 fins el 30 de novembre de 1736. Va morir regentant la parròquia.

Durant la vida de Joan Baptista, fins 1782, Gata va tenir dos rectors més: En Tomàs Gil, que tan sols va estar sis mesos (de desembre de 1736 fins a 20 de maig de 1737) i En Tomás Borrell, que estigué de 1737 a 1787, data en la qual va morir a Gata i fou soterrat a l´altar major del temple parroquial.

CRONOLOGIA-RESUM:

1707:

12-Juliol: Naixement de Joan Baptista Servera i Signes.

13-Juliol: És batejat a l´església parroquial de Gata, per Frai Guillem Gisbert.

1722: Joan Baptista pren els hàbits a l´ordre dels franciscans descalsos.

1723: 26-Juny: Professió religiosa.

1746: 9-Setembre. Escriu el Sermó fúnebre en les exequies del Vble. Pare Frai Joseph Servera.

1759-1762: Ministre Provincial dels Descalsos, en la Província de Sant Joan Baptista de València.

1762-1768: Definidor General de l´Ordre dels Franciscans.

1768:

4-Setembre: Servera rep carta del rei Carles III, per la qual li comunica l´elecció de bisbe de Canàries.

2-Octubre: Nomenament de bisbe de Canàries

28-Octubre: Elegit bisbe de Canàries.

1776: 5-Febrer: El bisbe Servera funda la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.

1777:

19-Abril: Notificació al Cabildo Civil gadità del nomenament com a bisbe de la diòcesis de Cadis.

12-Maig: Trasllat a Cadis.

9-Agost: Arribada a la badia de Cadis.

26-Agost: Professió de Fe i Jurament del càrrec.

24-Setembre: Entrada i presa de possessió del bisbat de Cadis.

 

1778: Servera escriu la Carta Pastoral relativa a la Instrucció de la Doctrina Christiana”.

2-Octubre: Publica “Normas sobre los agentes de preces en Roma”.

1779: 11-Maig: El papa Pío VI signa la Fundació del Jubileu de les 40 hores.

1780:

12-Abril: Publicació d´un edicte, en el qual estableix “Normas contra los clérigos vagos o fuera de su residencia y servicio de su iglesia sin causa y permiso de sus superiores y sobre los requisitos para permitirles celebrar”.

28-Maig: Carta d´agraïment del rei al bisbe i al cabilde, per la seva col·laboració econòmica a les despeses de la guerra.

17-Desembre: “Te Deum” .

1782: Conclou l´episcopat de Cadis.

1785:

6-Gener: Rep els Sants Sagraments.

12-Gener: Mort del bisbe, als 78 anys d´edat i 63 d´hàbit.

28-Febrer: “Oración fúnebre que en las solemnes exequias...a la amable memoria de su Illmo. Prelado el Señor Don Fr. Juan Baptista Servera (que de Dios goce)”, feren els Srs. Dean i Cabilde.

17-Abril: “Elogio fúnebre” que fa la Germandat de la Santa Charidad a l´església de l´Hospici, a càrrec d´En Nicolás Madera i Mora.

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:

-ARXIU MUNICIPAL. Llibres de plens. Ajuntament de Gata de Gorgos.

-ARXIU PARROQUIAL. Església parroquial de Sant Miquel Arcàngel.

-ARXIU PROVINCIAL DELS FRANCISCANS DE VALÈNCIA. Signatura 185-E-25. Pàgines 183-184.

- LA IGLESIA GADITANA EN EL SIGLO XVIII”. Pablo Antón Solé, Cádiz, 1994.

- ARTÍCLES: Miguel Vives Signes. Programa de fiestas: “Biografías franciscanas” Juliol 1997; “El Obispo de Canarias y Cádiz, Juan Bautista Servera (II)” Juliol 1998.

- EL ARCHIVO DE LA GOBERNACIÓN DE DENIA: APROXIMACIÓN AL ESTUDIO INSTITUCIONAL: María José Sastre Reus y Rosa Seser Pérez.

- Pàgines electròniques d´Internet.

 

0 comentarios