El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui un edicte, pel qual diu que la mercantil pública local SOLDEGATA SAU, presta el servei de subministrament d’aigua potable en el terme municipal de Gata de Gorgos, per encomanda del Ple de l’Ajuntament de data 8 de març de 2012 i que d’acord amb la clàusula tercera del conveni regulador de l’encomanda de gestió, les tarifes s’actualitzen d’acord a l’ïndex de l’increment de Preus al Consum.Estes tarifes tindran efectes per a l’exercici 2014. El que es fa públic per a general coneixement. 

D’acord amb este índex, les tarifes resultants seran per a l’aigua potable l’any 2014:

Suministrament B. I) 0-60 m3/trimestre = 0,7274 €/m3. B II) 61-100 m3/trimestre = 0,9091 €/m3. B.III) >100 m3/trimestre 1,5279 €/m3. Servei (segons calibre) 7,2769 €/ab/trim.

FONT: BOP dia 10-2-2014.