20140124214356-ple.jpg

L’Ajuntament de Gata de Gorgos celebrarà la primera sessió ordinària dimarts 28 de gener (últim dimarts de mes impar), a les 20 hores. L’orde del dia serà el següent:

1.- DESPATX ORDINARI. Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. Dacions de comptes: de decrets de l’Alcaldia, d’assumptes econòmics, d’assumptes judicials i d’altres assumptes.

2.-CENTRAL: 2.1.- Estatuts del Consorci de Bombers. Amb proposta de modificació. 2.2.- Moció per a sol·licitar la retirada de l’avant projecte de llei dels drets del concebut i de la dona embarassada.

3.- URBANISME.- 3.1.- Reinici del procediment revisió d’ofici parcel·la 58 del Projecte de Reparcel·lació Sector UE SAU6-VIII.

4.- MEDI AMBIENT: 4.1.- Moció perquè el Consorci de Residus aprove una taxa específica per als ajuntaments que entreguen el fem separadament, per un costat matèria orgànica i per un altre la resta de materials.

5.-HISENDA: 5.1.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/14. Amb proposta d’aprovació.

6.- SANITAT: 6.1.- Demanda compensació econòmica a les Comunitats de les despeses sanitàries i adoptar mesures.

Com ja és habitual tancarà el plenari, els punts següents: 7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA. 8.- PRECS I PREGUNTES.

Després de l’últim punt, si ho estima oportú la presidència (l’alcaldessa) podrà parlar el públic que estiga a la sala de sessions.

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata de Gorgos.