Reprenc la sèrie amb un nou capítol, el de "Terres", i dins d'aquest els nous apartats.

Capítol II, Terres.

Art. 77.- Pot treballar-se la terra de la manera que el propietari vullga, cavant fins la fita del veí a la profunditat que li convinga encara que taller arrels d'arbres del camp veí, que sols deixe la fita o tall cobert; tenint a més dret a tallar les rames dels arbres del veí que caiguen a la seua heretat que no tinguen l'altura de setze pams.

Art. 78.- A la fita del veí no pot alçar-se més que un pam, els margens, parets o fileres de lloses.

Art. 79.- Quan haga que fer-se algun marge a la fita de la terra veïna, i no es composen els interessats s'assenyalarà el lloc per pèrits llauradors nomenats un per cada part, i en cas de discòrdia el tercer per l'Alcalde sent aquest jurament, devent-se sempre avisar sempre al veí.

Art. 80.- Els margens de terra (terrers) que es facen de pedra solta o obra i estiguen pròxims a alguna senda o entrada deuran apartar-se d'aquesta tres pams; a no ser que la paret o marge no s'alce a la major altura de tres pams.

(Continuarà a la pròxima part)

FONT: Opuscle menut, Ordenances Municipals per al poble de Gata, 1861, facilitat per les germanes Zaragosí.