Hui dilluns 7 de novembre publica el DOCV el calendari laboral d’aplicació en làmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2012.

Es determinen les festes d’àmbit nacional que s’inclouran en el calendari laboral de cada any com a dies inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recuperables. Així mateix, les comunitats autònomes podran també substituir el descans del dilluns de les festes nacionals que coincidisquen amb diumenge per la incorporació d’altres que els siguen tradicionals a la llista de festes de la comunitat autònoma.

S’establixen com a festes pròpies de la Comunitat Valenciana, pel seu caràcter tradicional, el dia 19 de març, sant Josep; el dia 9 d’abril, Dilluns de Pasqua, i el dia 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Es fa possible el gaudi de les dotze festes laborals en l’àmbit de la C.V. I, amb relació a la determinació de les dos festes laborals de caràcter local, caldrà ajustar-se al que es disposa per Llei.

A proposta del conseller d’Educació, Formació i Ocupació i amb la deliberació prèvia del Consell el passat dia 4 de novembre, el President de la generalitat decretà el calendari laboral, amb la declaració, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dels següents dies inhàbils, als efectes laborals, retribuïts i no recuberables:

6 de gener, Epifania del Senyor. 19 de març, Sant Josep. 6 d’abril, Divendres Sant. 9 d’abril: Dilluns de Pasqua. 1 de maig, Festa del Treball. 15 d’agost, Assumpció de la Mare de Déu. 9 d’octubre, Dia dela Comunitat Valenciana. 12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya. 1 de novembre, Tots Sants. 6 de desembre, Dia de la Constitució Espanyola. 8 de desembre, la Immaculada Concepció. 25 de desembre, Nativitat del Senyor.

FONT: DOCV, 4-11-2011.