El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de hui dilluns 26 publica la resolució de la Convocatòria del Programa provincial d’ajudes a Ajuntaments amb població de dret inferior a 50.000 habitantes, Agrupacions de Municipis i Mancomunicats de la Província per a desenvolupar programes relacionats amb els Serveis Socials d’atenció primària, anualitat 2010. S’aprovà en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de setembre de 2011. L’import total és de 490.000 euros d’una partida i 233.000 euros d’una altra. A Gata, pel concepte de PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES li corresponen 10.301 euros.

També es publica hui al BOP el Padró per Subministrament d’Aigua Potable del tercer trimestre de l’any 2011 de l’Ajuntament de Gata. S’exposa al públic durant 15 dies per a que els interessants puguen formular reclamacions, si ho estimen convenient.