El plenari extraordinari del passat divendres dia 26 va comptar amb tan sols onze regidors, ja que no hi estaven un membre del Blog i un del PSOE. S’inicià la sessió amb l’aprovació de l´Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, proposta que s’havia d’aprovar abans de setembre per aplicar-la en 2012. Aquesta mesura suposarà un augment en les arques de la Corporació Municipal d´uns setanta-cinc mil euros.

Aquesta proposta va ser aprovada amb sis vots del PP i cinc vots en contra, pel fet que ja hi he comentat, ja que a l’oposició hi va haver la mancança d’assistència  de dues membres, un de cada partit.

L´ encomanda de gestió de les Escoles Esportives Municipals i l´Escola de Música Municipal a SOLGATA SA va ser aprovada per sis vots a favor del PP. L’oposició es va abstendre.

L´encomanda de gestió i prestació del Servei municipal d´abastiment d´aigua potable i sanejament municipal a SOLGATA SA va ser aprovada per unanimitat. Tingué l’aprovació una esmena que suposà un canvi en  l’acord, ja que s’aclarix que hi haurà sis mesos més de pròrroga a l’actual concesionària i que durant aquest termini "SOLGATA, SA" portarà un seguiment a Aquagest.

FONT: Text, Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.