Hui dilluns 20 de juny publica el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP) un edicte per el qual s’exposa al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Gata, la modificació de l’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES, EXPEDICIÓ DE DOCUMENT I PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS.

Aquesta ordenança la va aprovar, amb caràcter provisional el plenari el passat 7 de juny. Ara hi ha un termini de 30 dies hàbils, a partir de demà, a fi que els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.