Hui 12 de gener es publica al Butlletí Oficial de la Província un Edicte en el qual es dona compte de què no s’han presentat al·legacions durant el termini d’exposició al públic. Per tant resta automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari de data 10 de desembre de 2010, sobre l’expedient de Modificació de crèdits número 17/2010, últim de l’any 2010. 

 

 

 

El resum del capítol és el següent. No hi ha consignació i la inversió real és de 150.086,01 euros.

FONT: BOP, 12-1-2011.