Admin

AL B.O.P. DE HUI, prèstec per adquirir el local de l´antiga oficina de CAM

20100604142506-image0-35.jpg

Dos publicacions té l´Ajuntament de Gata, hui divendres 4 de juny de 2010, al Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.).

Per una banda l´edicte sobre la sol·licitud  de llicència ambiental a favor de la mercantil «Publimagen Marquesat, S.L.», per una activitat de bar-cerveceria a la Plaça d’Espanya, 6. L´edicte diu que: "D’acord amb l’article 50.3 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, la Llei 4/2003, de 26 de febrer de la Generalitat i el Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, que desenvolupa l’anterior. S’obre el període d’informació pública per termini de vint dies des de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial, per tal que les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i tots aquells que ho considerin oportú, formulin les al·legacions convenients. L’expedient objecte d’aquesta informació es troba dipositat en les dependències d’aquest Ajuntament, i es pot consultar en horari d’oficina.

L´altra publicació i més important és que: el Ple de l´Ajuntament de Gata de Gorgos, en sessió ordinària cel·lebrada el dia 25 de maig de 2010, acordà l´aprovació inicial de l´expedient de modificació de crèdits número 7/2010 per a la financiació de despeses d´inversió, en la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall:

PRESSUPOST DE DESPESES: CAPÍTOL DESCRIPCIÓ 682.00.230: CONSIGNACIÓ INICIAL, 0 €. CONSIGNACIÓ DEFINITIVA: 212.760 EUROS., PER A COMPRA DE LA PLANTA BAIXA DEL CARRER SIGNES (Antiga oficina de la CAM) -la qual es pot veure a la fotografia-. CAPÍTOL 913.00, Prèstecs LP fora sector públic: id.

I en compliment del que es disposa en l´article 169.1 per remissió del 177.2 del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refundit de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es somet l´expedient a exposició pública pel termini de quince dies a contar des del dia següent de la inserció d´aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província d´Alacant, per a què els interessats puguen examinar l´expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. Si transcurrit dit termini no s´hagueren presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord. Gata de Gorgos, 26 de maig de 2010. L´Alcaldessa, Ana Mª Soler Oliver.

D´aquesta informació ja vaig parlar en el seu dia, en l´apartat de Notícies. 

Informació: B.O.P, 4-6-2010.

Fotografia: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata, publicada en el BIM de juny.

 

Comentarios » Ir a formulario

No hay comentarios

Añadir un comentarioNo será mostrado.Archivos

Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris