Ho descobrim a la Revista Literaria Semanal "El Archivo" que dirigia l’eminent  Prevere Dr. D. Roque Chabás i que va publicar de 1886 a 1893. Quan parla dels "Los Pavordes de Jábea" el cinqué pavorde era Dr. José Signes, de 45 anys, que pel cognom sembla que era gater. Va estar del 6 de setembre de 1713 fins la seua mort al 6 de gener de 1736.

FONT: Revista "El Archivo" Roque Chabas, prevere.