Ho sabem per la visita senyorial al Marquesat de Dénia que fa Baltasar venero de Valera en 1766 i de la qual es va escriure un llibre, edició a cura de Joan Romero i Antoni Grau en 2005. Parlant de la Visita a les pressons i escrivanies de jutgat de Xàbia, el dia 5 de juny de 1766, a les pàgines 161 i 162 diu textualment: "la qual escrivania, aunque está al cargo de Juan Bautista Herades, que actualmente la exerze, está al mismo tiempo conzedida a Franzisco Monfort, escrivano residente en el lugar de Gata, una legua distante de esta villa..."

FONT: Baltasar Venero de Valera: Visita senyorial a l’Estat de Sogorb (1765) i al marquesat de Dénia (1766). Edició a cura de Joan Romero i Antonio Grau, Universitat de València 2005. Fonts històriques valencianes.