20190626114622-corporacio19-copia.jpg

Hui dimecres 26 de juliol se celebra a les 20 hores, la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, a la Casa Consistori. El motiu de la sessió, la organització reglamentària, amb un orde del dia complet amb 11 punts.

El primer punt donarà compte, per a coneixement del Ple, dels grups polítics i els seus portaveus. El segon, l’assignació econòmica per als grups polítics.El tercer tractarà sobre la periodicitat de les sessions de l’Ajuntament Ple amb proposta d’aprovació.

El quart punt donarà compte amb proposta d’aprovació del número, atribucions i composició de les comissions informatives. El cinqué punt serà nomenar la Mesa de Contractació amb proposta d’aprovació.

Per al sisé punt es nomenaran els representants municipals en òrgans de representació corporativa. Al seté punt seran determinades les quanties a percebre pels corporatius en concepte d’indemnitzacions per assistència a sessions. Tot això amb proposta d’aprovació.

El mateix per al vuité punt, on es determinaran els membres corporatius que exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva i es determinaran les seues retribucions.

Per a coneixement del Ple, el punt nové serà per a nomenar els membres de la Junta de Govern Municipal i delegacions de l’Alcaldia en el referit òrgan municipal. També, el punt desé en el que es nomenaran els tinents d’alcalde i finalment també per al punt onzé en el qual es donaran a conéixer les delegacions genèriques de l?Alcaldia.

FONT: Ajuntament de Gata de Gorgos.