El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publicava el passat divendres 28 de novembre, un anunci de l'Administració Local sobre el Pla Conjunt d'Empleo de les Administracions Públiques. L'Ajuntament de Gata de Gorgos rebrà una subvenció de la Generalitat Valenciana de 2.953,63 euros i de la Diputació Provincial la mateixa quantitat, fent un total de la subvenció per aquest pla de 5.907,26 euros.

Per altra part, hui dilluns 1 de desembre el mateix organisme, la Diputació Provincial d'Alacant, fa públic al seu butlletí l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nº 24 de 2014, finançats amb càrrec al remanent líquid de Tresoreria, amb el següent resum per capítols: al pressupost de despeses, una consignació inicial de 258.403,70 euros i definitiva de 375.658,45 euros. Al pressupost de ingressos, inicial de 1.644.889,90 euros i definitiva de 1.527.635,15 euros.

També es publica l'aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdits 23/2014 entre aplicacions de despeses de distinta àrea de despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.

Finalment es publica l'aprovació pel Ple provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) (modificació tipus impositiu al 0,85).

FONT: BOP dies 28/11 i 1/12, 2014.