Per ser interessant a efectes de treball, dir-vos que hui divendres 29 de novembre, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica una resolució de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableix el calendari de dies inhabils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2014, a efectes de còmputs de terminis.
Són dies inhàbils: a) en tot el territori nacional diumenges i dies declarats festes d’àmbit nacional no substituïbles o sobre les que la totalitat de les Comunitats Autònomes no ha exercit la facultat de substitució. b) En l’àmbit territorial de les C.A., aquells dies determinats per cada C.A. com a festius. c) en els àmbits territorials de les Entitats que integren l’Administració Local: els dies que estableixen les respectives C.A. en els seus corresponents calendaris de dies inhàbils.

Al següent enllaç teniu la disposició i el calendari, amb el quadre de festes de les Comunitats Autònomes: http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12490.pdf.
FONT: BOE dia 29-11-2013.