Es publica hui dilluns 7 d’octubre de 2013, un edicte al Butlletí Oficial de la Província (BOP), sobre l’acord -ara de forma provisional- del acord de la sessió ordinària del Ple del passat 24 de setembre.

S’acordà modificar l’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), per a que associacions i entitats culturals tingueren una rebaixa del IBI. De conformitat amb el que disposen els citats preceptes, l’acord provisional, així com el text de la ordenança fiscal annexa al mateix, s’exposa al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Gata durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. La dita exposició al públic començarà a comptar a partir de demà dimarts.

FONT: BOP dia 7-10-2013.