També el projecte per a pavimentar el Camí de l’antiga carretera cap a Xaló

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui un edicte, pel que es dona a conèixer el procediment d’expropiació forçosa iniciat per l’Ajuntament de Gata de Gorgos, mitjançant acord adoptat pel Ple en data 28 de maig de 2013, per a l’expropiació dels titulars de drets i bens, per a l’execució del vial previst en el projecte d’obres per a la finalització de les d’urbanització de la Unitat d’Execució Única del Sector SAU 6-VIII, i declarat d’utilitat pública. Es fa pública la relació de propietaris i béns afectats perquè dins del termini de quinze dies, comptats a partir del següent a la inserció d’este anunci en el B.O.P.

Ací teniu l’enllaç a la informació, per a que conegueu el llista que es fa públic: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/06/25-06-13.pdf. (Trobareu l’edicte a la pàgina 22).

Per altra banda, la Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat tècnicament el projecte de PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE L’ANTIGA CARRETERA DE XALÓ, en terme municipal de Gata de Gorgos, per un pressupost de 26.277,62 €.

FONTS: BOP 25-6-2013.