Hui es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP) nous anuncis sobre Gata, un d’ells sobre l’expedient de incorporació de romanent de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a Despeses Generals, que aprovà el plenari de Gata el passat 12 d’abril. El pressupost de despeses és el següent: Compra de maquinària, instal·lacions i utillatge, 38.036,34 euros; el mateix concepte en una altra partida, 1.619,85 euros; gastos diversos per a turisme, 786,35 euros. Total despeses: 40.442,54 euros.

També es publica al BOP de hui dia 19 un requeriment de neteja d’un solar al carrer Benissa (urbanització Les Sorts) i un expedient sancionador sobre una infracció de la Llei 4/1994 de Protecció d’Animals de Companyia, de la G.V. i del Reglament Regulador de Tenència i Protecció d’animals del municipi.

FONT: BOP dia 19-4-2013.