El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui dimecres 13 de febrer de 2013 un edicte, per mitjà del qual es fa públic que el Ple de la Corporació, en sessió de 29 de gener de 2013, va adoptar l’acord consistent en la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Gata vigent en el següent sentit:

"Canvi del complement de destí de nivell 21 a nivell 22 de la plaza PM015 Oficial policia local."

Per tant, se sotmet l’edicte a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar del següent a la publicació del present anunci en el B.O.P. a l’efecte de que qualsevol interessat en l’expedient puga presentar suggeriments, reclamacions i al·legacions en relació a les modificacions de la RPT abans mencionades, durant referit termini.

FONT: BOP dia 13-2-2013.