El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de hui dijous 27 de desembre publica un anunci referent al Pou de Comes. S'aprova per Decret nº 2268 de la Presidència de Diputació del 14-12-2012, el Projecte «Instal·lació electromecànica del pou Les Comes a Gata de Gorgos, per un import de 123.889,00 euros, dels quals 21.501,40 corresponen al IVA. Pel present s'exposa al públic per a reclamacions durant deu dies següents a hui, data de la publicació.