Dos edictes es publiquen hui dilluns 6 de febrer de 2012 al Butlletí Oficial de la Província. El primer és la delegació genèrica de l’Alcaldessa en dos regidors. La regidora María Teresa Signes Caselles (PP) portarà la gestió i direcció de Recursos Humans, i José Guillermo Cholbi Sart portarà Modernització Administració Municipal.

L’altre edicte fa referència a l’elecció del Jutge de Pau, titular i subtitular. Correspon al Ple elegir-los. S’obri un termini de quinze dies hàbils perque les persones interessades i que reunixquen les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a l’Alcaldia. En la Secretaria de l’Ajuntament es pot examinar l’expedient i demanar la informació necessària pel que fa als requisits, durada del càrrec, remuneració, etc. En cas de no presentar-se cap persona, el Ple elegirà lliurement.

FONT: B.O.P. 6-2-2012.