20110325211757-dscf0759.jpg

Encetava ahir la sèrie d’articles fins diumenge de la taxa per prestació de serveis del cementeri; l’ordenança fiscal reguladora i el reglament regulador, que passen a ser definitius i que van ser publicats tots tres al BOP d’ahir, 24 de març de 2011.
Comence a resumir en un extracte, per què és interessant i tenen que coneixer-ho els veïns, tota la informació. Hui posaré la Taxa i Ordenança i entre demà dissabte i despusdemà diumenge acabaré amb el Reglament regulador del cementeri.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTERI de Gata.
 
ARTICLE 5.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES:

1.- Estaran exempts els serveis que es presenten amb ocasió de:
a) Els soterraments d’aquelles persones que no tinguen recursos econòmics
suficients per a sufragar les despeses de soterrament, ja siguen del difunt o els seus familiars directes.
La no disponibilitat de recursos econòmics, deurà ser acreditada mitjançant l’oportú informe tècnic del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament i aprovada per l’òrgan competent si és el cas.
b) Les inhumacions que ordene l’Autoritat Judicial i que s’efectuen en la fossa comuna.
2.- Els soterraments o inhumacions a què arriba l’exempció de pagament assenyalada en l’apartat a) d’este article, s’efectuaran en la fila més alta dels nínxols propietat d’este Ajuntament o en el lloc que aquest lliurement dispose.

ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA.
 

Els serveis subjects a gravamen i l’import d’estos són els que es fixen en la següent tarifa:
Epígraf 1r.- Manteniment i conservació.
1.1.- De nínxols: 10,00 euros/any.
1.2.- De panteons: 100,00 euros/any.
1.3.- De columbaris: 5,00 euros/any.

Epígraf 2n.- Concessions
2.A) CONCESSIÓ NÍNXOLS:
2.A.1.- Nínxols nous: Concessió pel temps marcat per normativa municipal, o en el seu defecte, màxim fixat per la llei:
- Per cada nínxol en la fila QUARTA (part superior): 835,00 euros.
- Per cada nínxol en la fila TERCERA: 1.080,00 euros.
- Per cada nínxol en la fila SEGONA: 1.161,10 euros.
- Per cada nínxol en la fila PRIMERA: 920,00 euros.

2.A.2.- Nínxols buits de titularitat municipal que hagen estat ocupants alguna vegada: Concessió pel temps marcat per normativa municipal, o en el seu defecte, màxim fixat per la llei:
a) Nínxols de cinc altures:
- Per cada nínxol en la fila QUINTA (part superior): 220,00 euros.
- Per cada nínxol en la fila QUARTA: 310,00 euros.
- Per cada nínxol en la fila TERCERA: 490,00 euros.
- Per cada nínxol en la fila SEGONA: 400,00 euros.
- Per cada nínxol en la fila PRIMERA: 340,00 euros.
b) Nínxols de quatre altures:
- Per cada nínxol en la fila QUARTA (part superior): 500,00 euros.
- Per cada nínxol en la fila TERCERA: 650,00 euros.
- Per cada nínxol en la fila SEGONA: 700,00 euros.
- Per cada nínxol en la fila PRIMERA: 550,00 euros.

2.B) CONCESSIÓ COLUMBARIS:
2.B.1.- Columbaris: Nous o buits de titularitat municipal que hagen estat ocupants alguna vegada: Concessió pel temps marcat per normativa municipal, o en el seu defecte, màxim fixat per la llei:
- Per cada columbari en la fila QUINTA (part superior): 81,08 euros.
- Per cada columbari en la fila QUARTA: 90,00 euros.
- Per cada columbari en la fila TERCERA: 105,00 euros.
- Per cada columbari en la fila SEGONA: 95,00 euros.
- Per cada columbari en la fila PRIMERA: 85,00 euros.

2.C) RENOVACIÓ DE CONCESSIÓ PANTEÓ:
- Per renovació de concessió de panteó: 4.400 euros (2,5 columnes nínxols 5 altures).

2.D) CONCESSIONS DE 5 ANYS
Pel concessions de nínxols a 5 anys, sols en el supost previst per la normativa municipal: 100 euros / cinc anys.

Epígraf 3r.- Altres serveis i llicències:
- Per cada inhumació de cadàver o restes en nínxol o panteó: 150,00 euros.
- Per cada inhumació en columbari: 100,00 euros.
- Per cada extracció o exhumació de restes de nínxol o panteó: 100,00 euros.
- Per cada extracció o exhumació de restes de columbari: 50,00 euros.
- Per cada expedició de títol funerari: 3,00 euros.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA...

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A partir del començament de l’aplicació d’esta Ordenança quedarà derogada
l’anterior Taxa per la prestació d’un servei públic de Cementeri.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha sigut aprovada pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
SEGON. Derogar l’anterior Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació d’un servei públic de Cementeri.

(Continuarà l’extracte del BOP d’ahir 24-3-2011 demà dissabte).