Demà dimarts 25 de gener, a les 20 hores, al saló de sessions de la Casa Consistorial es celebrarà la sessió ordinària corresponent al mes de gener de 2011.

Entre les dacions de comptes, destaquen les d’assumptes econòmics i d’assumptes judicials.

També es sabrà la declaració d’activitats i béns dels regidors.

Al capítol d’Hisenda es tractarà l’Ordenança Fiscal reguladora de la TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTERI amb proposta d’aprovació inicial i en el capítol de Serveis Municipals, el REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM I FUNCIONAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS, amb proposta d’aprovació inicial.

En PATRIMONI s’estudiarà la Proposta de permuta de terrenys municipals per altres de propietat privada.

Finalment, al capítol 6 de PERSONAL es tractarà la Productivitat del personal i la proposta d’eliminació.

Com sempre els ASSUMPTES D’URGÈNCIA i els PRECS I PREGUNTES tancaran el ple.